VISSZAÉLÉS BEJELENTÉS
TÁJÉKOZTATÓ

A HelloPay Zrt. az OTP Csoport tagjaként, a Bejelentésekről szóló törvény (2023. évi XXV. törvény) hatálya alá tartozó belső visszaélés-bejelentési rendszert (Bejelentési rendszert) üzemeltet.

A Bejelentési rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson a Bejelentők számára a jogszabálysértések vagy az OTP Csoport Etikai Kódexe megsértésének, valamint a Bejelentésekről szóló törvény szerinti visszaéléseknek a bejelentésére. A Bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Bejelentés tehető

 • levélben a Compliance Officernek címezve (HelloPay Zrt. – 1037 Budapest, Montevideo u. 10.)
 • e-mailben a bejelentes@hellopay.hu e-mail címre
 • személyesen munkaidőben (előzetesen egyeztetett időpontban) a Compliance Officernél

Felhívjuk figyelmét, hogy a jogsértések, illetve etikai bejelentések fogadására biztosított csatornák nem azonosak HelloPay Zrt. ügyfélszolgálatával, amennyiben valamely termékkel/szolgáltatással kapcsolatban kíván észrevételt vagy panaszt tenni, akkor azt a HelloPay Zrt. weboldalán található kapcsolati űrlapon keresztül, vagy az info@hellopay.hu e-mail címen, személyesen munkanapokon 10-18 óráig a HelloPay Zrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u.10.) teheti meg.

A HelloPay Zrt. érdekét védő magatartási szabályok az OTP Csoport Etikai Kódexében és az OTP Csoport Partneri Etikai Kódexében találhatóak, melyek alább érhetőek el:


A Bejelentések kezeléséhez kapcsolódó tájékoztatók:

 

A Bejelentésekről szóló részletes szabályzat:

 • A HelloPay Zrt Etikai visszaélés bejelentési rendszer szabályzata

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a HelloPay Zrt. etikai/jogsértés Bejelentések adatkezeléséről

 

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (a továbbiakban: GDPR vagy Általános Adatvédelmi Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Bejelentésekről szóló törvény) rendelkezéseinek megfelelően történik.

A HelloPay Zrt. a Bejelentésekről szóló törvény alapján az Etikai Kódexben meghatározott értékek lehetséges megsértésének, valamint a Bejelentésekről szóló törvényben hivatkozott jogsértések bejelentésére alkalmas visszaélés- bejelentési rendszert működtet.

A HelloPay Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10., a továbbiakban: HelloPay vagy Társaság) minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célhoz kötöttségét. A tájékoztató célja, hogy az Etikai, jogsértés bejelentési rendszerről szóló ügyviteli utasításban rögzített visszaélés- bejelentési eljárás során a bejelentést tevő és a bejelentéssel érintett magánszemélyek (a továbbiakban együttesen: Érintett) teljeskörű tájékoztatást kapjanak személyes adataik kezeléséről.

A társaság fenntartja a jogot jelent tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.


 • ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő neve: HelloPay Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 10.
E-mail címe: bejelentes@hellopay.hu

Honlap: www.hellopay.hu


 • A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERINTI ADATKEZELÉS JELLEMZŐIT A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZAT FOGLALJA ÖSSZE

 

A Társaság az Érintett személyes adatait – az Érintett, s azon belül elsősorban a Bejelentő általi adatszolgáltatáson felül – a következő forrásokból is gyűjtheti:

 1. az Érintettre vonatkozó adatot tartalmazó nyilvános, illetve – jogának vagy jogos érdekének igazolása esetén – bárki számára hozzáférhető nyilvántartási rendszerekből;
 2. a Bank rendelkezésére álló, az adott Bejelentés kivizsgálásához szükséges adatokat tartalmazó nyilvántartási rendszerekből.

Az etikai, jogsértés bejelentési rendszerben különleges adatok1 kezelésére nem kerül sor.

 

ADATKEZELÉS CÉLJA

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

ÉRINTETTEK ÉS KEZELT ADATOK KÖRE

ADATOK

TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A Társaság az Érintett személyes adatait az Etikai, jogsértés bejelentési rendszer működtetése, és ennek keretében a valós vagy vélt etikai vétségre, jogsértésre vonatkozó Bejelentések fogadása, kivizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, valamint a 

Bejelentésekről szóló törvény 18. § (1) bekezdése.

A Társaság a bejelentést tevő és a  bejelentéssel érintett magánszemélyek személyes adatainak az alábbi főbb csoportjait kezeli:

 1. a bejelentést tevő által a Bejelentésben megadott adatok, így különösen:
  • személyazonosításhoz szükséges adatok,
  • kapcsolattartáshoz szükséges adatok,
  • a Bejelentésben megadott, a Bejelentőre, a bejelentéssel érintett személyre vonatkozó vagy vele kapcsolatba hozható egyéb olyan tények, körülmények, amelyek a bejelentés kivizsgálása szempontjából lényegesek;
 2. fénykép-, vagy képfelvétel; valamint
 3. a bejelentő által a telefonos ügyfélszolgálaton tett  szóbeli bejelentés esetén

a Társaság által rögzített hangfelvétel.

A Bank a visszaélés- bejelentéssel, és a bejelentés alapján folytatott vizsgálattal, továbbá a megtett intézkedésekkel kapcsolatos adatokat az utolsó vizsgálati cselekmény vagy intézkedés befejezésétől számított öt évig őrzi meg, azt követően törli.

 

 1. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ADATAI Adatvédelmi tisztviselő neve: Csabai Bea
 2. Postacíme: HelloPay Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 10.

E-mail címe: dpo@hellopay.hu


 • A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA

A Társaság az Érintett személyes adatait – az Érintett, s azon belül elsősorban a bejelentő általi adatszolgáltatáson felül – a következő forrásokból is gyűjtheti:

 1. az Érintettre vonatkozó adatot tartalmazó nyilvános, illetve – jogának vagy jogos érdekének igazolása esetén – bárki számára hozzáférhető nyilvántartási rendszerekből;
 2. a Társaság rendelkezésére álló, az adott Bejelentés kivizsgálásához szükséges adatokat tartalmazó nyilvántartási rendszerekből.

 

Az etikai, jogsértés bejelentési rendszerben különleges adatok kezelésére nem kerül sor.


 • A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Címzettnek tekinthető az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

A Társaság a Bejelentésekről szóló törvény alapján esetileg továbbíthatja a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat, amennyiben a bejelentés kivizsgálásában bejelentővédelmi ügyvéd működik közre.

Az OTP Bank Nyrt. a Társaság az első számú vezetőivel, vezető állású személyeivel, illetve vezető tisztségviselőivel kapcsolatos bejelentéseket, és a bejelentésben megadott, Érintettre vonatkozó személyes adatokat a bejelentés kivizsgálása céljából továbbítja az Európai Unió területén, valamint harmadik országban székhellyel rendelkező, OTP csoporthoz tartozó társaságnak. Az adattovábbítás jogalapja a Banknak vagy az OTP Csoporthoz tartozó ezen társaságnak az etikus üzleti működéséhez és etikai értékeinek védelméhez fűződő jogos érdeke. Az OTP Csoporthoz tartozó ezen, belföldi társaságok listája elérhető itt: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Rolunk/OTPCsoport.

Más államba történő adattovábbításra akkor kerülhet sor, ha azt a Társaság számára jogszabály előírja, vagy ahhoz a Társaságnak az érdekmérlegelési teszt elvégzésének eredményeként jogos érdeke fűződik. Amennyiben az adattovábbítás címzettje harmadik országnak minősül, akkor a GDPR V. Fejezében foglalt garanciák egyikének érvényesítése szükséges. A Bejelentésekről szóló törvény szerinti belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.


 • ADATBIZTONSÁG

Társaságunk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által bérelt szervereken találhatók meg. Társaságunk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az általános adatvédelmi rendelet szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Társaságunk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen

incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.


 • AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az érintett – az Adatkezelési tájékoztató alapján – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésének korlátozását vagy törlését, hozzájárulás visszavonását, illetve tiltakozhat az adatai kezelése ellen.

Az érintett az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz a dpo@hellopay.hu elérhetőségen.

A Társaság az Adatvédelmi tájékoztatóval összhangban, az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb az annak  beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a beérkezett kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a választ lehetőség szerint szintén elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt – a kérelmében kifejezetten megjelölt – más formában kéri.

 • HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül a Társaságtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Társaság:

 • milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, illetve mennyi ideig kezeli;
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, és ha igen, jogosult megismerni annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően az Adatvédelmi tájékoztatójával összhangban, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Társaság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 • HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett személy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát, amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Társasághoz, akkor a Társaság is elektronikus úton küldi meg válaszlevelét. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

 • ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ (ZÁROLÁSHOZ) VALÓ JOG

Az érintett személy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben:

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelést jogellenesnek véli, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).
 • ADATHORDOZHATÓSÁG

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ez akadályozná az Adatkezelőt, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
 • TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”)

Az érintett a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Társaságtól személyes adatai törlését.

A Társaság köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha – többek között – az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.


 • JORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi szabályokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

Tájékoztató a HelloPay Zrt. etikai/jogsértés bejelentési rendszeréről

 

A HelloPay Zrt. (a továbbiakban: HelloPay vagy Társaság) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Bejelentésekről szóló törvény) szerinti Bejelentési rendszert működtet.


 • Milyen témában tehet Bejelentést

A Bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt, illetve OTP Csoport Etikai Kódexében meghatározott értékek lehetséges megsértését bárki – akár anonim módon is – bejelentheti.

 • Bejelentési csatornák

  1. írásban levélben a Compliance Officerének címezve (HelloPay zrt. – 1037 Budapest, Montvideo u. 10.)

 

 1. írásban e-mailben az bejelentes@hellopay.hu e-mail címre

 

 1. személyesen munkaidőben (előzetesen egyeztetett időpontban) a Compliance Officerrel

 

A HelloPay Zrt. a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint a fenti csatornákon megtett bejelentést tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti. Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a HelloPay Zrt. írásba foglalja és- annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett- a bejelentő számára másodpéldányban átadja.


 • Adatvédelem

A Bejelentési rendszer keretei között:

 

 1. a Bejelentőnek,

 

 1. annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és

 

 1. annak   a   személynek,   aki   a   bejelentésben   foglaltakról   érdemi   információval

rendelkezhet,

 

a Bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

 

A Bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a fentieken túli személyes adatokat.

A Bejelentő személyes adatai csak a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A Bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

 

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

 

 • ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni, illetve

 

 • alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

 

Az adatkezeléshez fűződő jogokról és jogorvoslati lehetőségekről az Adatkezelési tájékoztatóban találhatók részletes információk.


 • A Bejelentés kivizsgálása

A Bank a Bejelentési rendszerben tett írásbeli Bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a Bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a Bejelentő számára, valamint általános tájékoztatást nyújt a Bejelentésekről szóló törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról. A Társaság a Bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A harminc napos ügyintézési határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A Bejelentés kivizsgálásának a határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

 

A Bejelentés kivizsgálása mellőzhető az alábbi esetekben:

 

 1. a Bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés;

 

 1. a Bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a Bejelentő;

 

 1. a Bejelentést azonosíthatatlan (elérhetőséggel nem rendelkezik) Bejelentő tette meg, és a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy annak vizsgálatától nem várható eredmény;

 

 1. a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a Bejelentésben érintett természetes személy, jogi személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban;

 

 1. a Bejelentés a hiánypótlás beérkezését követően is olyan mértékben hiányos, hogy annak vizsgálatától nem várható eredmény;

 

 1. a Bejelentő a Bejelentést visszavonta

 

A Bejelentés kivizsgálása során a Társaság kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.

 

A Társaság a Bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, illetve a Bejelentés kivizsgálásának az eredményéről a Bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a Bank a Bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

 

Ha a Bejelentés kapcsán lefolytatott vizsgálat (elsőfokú eljárás) eredményével az érintett (a Bejelentő vagy a Bejelentéssel érintett) nem ért egyet, úgy a tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül az Etikai Bizottsághoz fordulhat írásban a Bejelentési csatornákon keresztül.

 

A jelen tájékoztatóban nem részletezett kérdésekre vonatkozóan az HelloPay Zrt Etikai visszaélés bejelentési rendszer szabályzata rendelkezik részletes szabályozással.


 • A Bejelentők védelme:

A Bejelentők védelmével kapcsolatos szabályokról a Bejelentők védelméről szóló tájékoztatás

rendelkezik.
 • A HelloPay Zrt.

  etikai/jogsértés bejelentési rendszer működtetésének szabályzata


  • Bevezető

  Dokumentum címe: A HelloPay Zrt. etikai/jogsértés bejelentési rendszer működtetésének szabályzata

  Hatálya: Jelen szabályzat 2024.04.15-én lép hatályba. 

  Felülvizsgálat: Kötelező felülvizsgálata 2025.04.15. előtt 

  Felülvizsgálatáért felelős: Változáskezelési menedzsment/Compliance officer


  KÉSZÍTETTE:

     

  Név

  Beosztás

  Dátum

  Aláírás (nyomtatás esetén)

  Csabai Bea

  Változáskezelési munkatárs

  2024.04.19

   

  ELLENŐRIZTE:

     

  Név

  Beosztás

  Dátum

  Aláírás (nyomtatás esetén)

  Dr. Füredi Orsolya

  OTP Mobil Kft. Compliance officer

    

  VÁLTOZÁS KÖVETÉSE

  Verzió

  Dátum

  Kiállító

  Változás / Megjegyzés

      
   

  JÓVÁHAGYTA:

     

  Név

  Beosztás

  Dátum

  Aláírás (nyomtatás esetén)

  Varga Norbert

  vezérigazgató

  2024.04.19.

   

  A dokumentum kinyomtatás esetén csak aláírva érvényes!

  A dokumentum tartalmának részben vagy egészben bármilyen célra történő másolása csak a HelloPay Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

  Minden jog fenntartva.

  1. Bevezető 2
  2. Bevezető rendelkezések 4

  III. Általános rendelkezések 5

  III.1.A szabályozás hatálya 5

  III.2.Alapelvek 5

  III.3.Értelmező rendelkezések 7

  1. Részletes rendelkezések 10

  IV.1.Bejelentési csatornák 10

  IV.2.A Bejelentő tájékoztatása 12

  IV.3.A Bejelentés vizsgálatának mellőzése 13

  IV.4.Nem etikai tárgyú Bejelentés áttétele intézkedésre 14

  IV.5.Az eljárás megindítása 15

  IV.6.Az eljárás bizalmasságának biztosítása 15

  IV.7.Kizárás etikai vizsgálatból: 16

  IV.8.Az elsőfokú eljárás lefolytatása 16

  IV.8.1.A vizsgálat megindítása 16

  IV.8.2. A Bejelentő tájékoztatása a Bejelentés előzetes vizsgálatának eredményéről 17

  IV.8.3. Hiánypótlás 17

  IV.8.4. A Bejelentéssel érintett személy tájékoztatása 17

  IV.8.5. Határidő: 18

  IV.8.6. Vizsgálati eszközök 18

  IV.8.7. A vizsgálat kiterjesztése 19

  IV.8.8. Vizsgálati jelentés 20

  IV.8.9. Az elsőfokú vizsgálat lezárása: 20

  IV.9. Másodfokú eljárás 21

  IV.10. A Bejelentések nyilvántartása 22

  IV.11. Compliance Officert érintő Bejelentések vizsgálata 22

  IV.12. A Társaságot érintő Bejelentések vizsgálata 22

  IV.13. Értesítések 23

  IV.14. Eljárás Etikai Kérdés esetén 23

  1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 23
  2. FÜGGELÉKEK 24

  BEVEZETŐ rendelkezések


  A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Bejelentésekről szóló törvény) szerint az abban meghatározott foglalkoztatónak belső visszaélés-bejelentési rendszert kell működtetnie. A Magyar Nemzeti Bank belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról szóló 12/2022. (VIII.11.) számú ajánlása is előírja, hogy a pénzügyi szervezet működtessen olyan eljárásokat is, amelyek lehetővé teszik, hogy a munkatársak részéről érkező felvetések, problémák is az irányítási, illetve a felvigyázási funkciót betöltő testületek tudomására jussanak.

  A HelloPay Zrt. (továbbiakban: „HelloPay” vagy „Társaság”) Etikai Kódexében meghatározott értékek lehetséges megsértéséről bárki – akár anonim módon is – bejelentést tehet. 

  A jelen vezérigazgatói utasítás (továbbiakban: „Szabályzat” vagy „Szabályozás” vagy „Utasítás”) célja a meghatározott jogszabályi elvárásoknak megfelelő és az Etikai Kódexben meghatározott értékek lehetséges megsértésének bejelentésére (a továbbiakban együtt: „Bejelentések”) egyaránt alkalmas bejelentési rendszer működésére, valamint a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályok, a bejelentés vizsgálatában részt vevő szervezeti egységek és személyek feladat- és hatáskörének rögzítése. 

  Az Utasítás csoportszinten implementálandó dokumentum, a változások átvezetése az implementálásban érintettek számára kötelező, amennyiben azok jelentősége ezt indokolttá teszi és az adott nemzeti jogszabály e szabályozással ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

  1. július 24-én hatályba lépett a Bejelentésekről szóló törvény, amellyel az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937/EU irányelv implementálására vonatkozó kötelezettségének tett eleget Magyarország. 
  • Általános rendelkezések

  • A szabályozás hatálya

  Jelen Utasítás személyi hatálya kiterjed a HelloPay Zrt. alkalmazottjaira, megbízottaira, valamint a Bejelentőre, vagy más módon az eljárásba bevont személyekre.

  Az Utasítás tárgyi hatálya kiterjed a jogsértésről szóló jelentések (beleértve a Bejelentésekről szóló törvény szerinti belső visszaélés-bejelentési rendszerbe történő bejelentéseket), illetve az etikai bejelentések esetén követendő eljárásra (a továbbiakban „Bejelentésekhez kapcsolódó eljárás” vagy „eljárás”).

  • Alapelvek

  Az Utasításban hivatkozott szabályozó dokumentumok:

  1. A HelloPay Zrt.-hez beérkező bejelentések 
  2. Az Etikai Kódex hatályba léptetése (továbbiakban: Etikai Kódex)
  3. A HelloPay zrt. Adatvédelmi Szabályzata 

  Az Utasításban hivatkozott jogszabályok:

  1. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
  2. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Bejelentésekről szóló törvény)
  3. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
  4. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.)
  5. az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet)
  6. az Európai Parlament és a Tanács 2019/1937/EU irányelve (2019. október 23.) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről
  7. a Magyar Nemzeti Bank 12/2022. (VIII.11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

   A Bejelentések kezelésének alapelvei:

  1. A tisztességes eljárás elve: A Bejelentésekkel kapcsolatos eljárásokban minden résztvevő függetlenül, tisztességesen, a pártatlanság kritériumainak megfelelően és az Etikai Kódex szerint köteles eljárni. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően az eljárás során biztosított, hogy a Bejelentett személy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal alátámassza.
  2. Együttműködés: Az eljárás során a résztvevők egymás közötti és mások felé történő kommunikációjában a hivatalos szakmai kapcsolatokban elvárható stílust kell alkalmazni, a jóhiszeműség, tisztesség és együttműködés elvének megfelelő magatartást kell tanúsítani. A vizsgálatok lefolytatásánál minden munkatárs és más az eljárásba bevont személy köteles együttműködni az információk beszerzése és az eljárások támogatása érdekében.
  3. Bizalmasság: Az érintettek személyes adatainak, jó hírnevének és Társaság üzleti információinak védelme érdekében az eljárás során készített, illetve rendelkezésre bocsátott minden információ és irat bizalmas. A bejelentéssel érintett ügyekben minden résztvevőnek bizalmasan kell kezelni minden, a Bejelentés tartalmára, továbbá a Bejelentőre, valamint arra a személyre vonatkozó információt, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okott adott, vagy aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet. 
  4. Anonimitás: A Bejelentő anonim módon is megteheti a Bejelentését. Az eljárásban Bejelentő személyazonossága az illető kifejezett beleegyezése nélkül nem fedhető fel a bejelentések fogadására vagy nyomon követésére hatáskörrel és jogosultsággal rendelkező munkatársak körén túl. Ez minden olyan egyéb információra is vonatkozik, amelyből közvetlenül vagy közvetve kikövetkeztethető a Bejelentő személyazonossága. A személyazonosságát felfedő Bejelentő, valamint a Bejelentéssel érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A Bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a Bejelentéssel érintett személyre vonatkozó információkat a Bejelentéssel érintett személy tájékoztatásán túl a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.
  5. Szabad bizonyítás: Az eljárásban résztvevő Vizsgálók szabadon választják meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződésük szerint értékelik. 
  6. A Bejelentő védelme: A Bejelentő a bejelentés megtétele miatt diszkriminációval, tisztességtelen bánásmóddal szemben védelmet élvez. A Bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a Bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához. A Bejelentő védelmét biztosító garanciákat a IV. fejezet / [5]. sz. függelék tartalmazza.
  7. Rosszhiszemű Bejelentés tilalma: A rosszhiszemű Bejelentő bejelentése szintén a Társaság etikai elveinek megsértését jelenti, amelynek megtétele jogi következményekkel járhat.
  8. Párhuzamos eljárás elkerülése: Ugyanazon vagy összefüggő kérdésben folyamatban lévő hatósági vagy bírósági eljárás lezárultáig jelen Utasításban leírt eljárás nem indítható, a már folyamatban lévő eljárást pedig a hatósági vagy bírósági eljárás jogerős befejezéséig fel kell függeszteni. 
  • Értelmező rendelkezések

  Alkalmazott: a Társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy.

  Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

  Bejelentés: az Etikai Kódex megsértésére vonatkozó bejelentés, valamint minden jogsértésről szóló jelentés (beleértve a Bejelentésekről szóló törvény szerinti, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó bejelentést (továbbiakban: bejelentés) 

  Bejelentési rendszer: a bejelentések fogadására, átvételére, rögzítésére, kezelésére és nyomon követésére alkalmas, független és önálló csatornával rendelkező, illetve vonatkozó eljárást alkalmazó rendszer. 

  Bejelentővédelmi ügyvéd: A Bejelentésekről szóló törvény alapján a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével és kivizsgálásával szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső szervezet is megbízható.

  Bejelentő: bejelentést tevő személy, különösen 

  • a foglalkoztatott, az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, valamint 
  • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
  • a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy (ideértve a nem ügyvezető tagot is)
  • a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy
  • a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes
  • a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
  • az a személy, akinek szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt. 

  Bejelentéssel érintett személy: akivel kapcsolatban bejelentés érkezett, vagy akinek a bejelentés vizsgálata során felmerül az érintettsége a bejelentett magatartással kapcsolatban.

  Compliance Officer: A HelloPay Zrt. jogszabályi megfelelőségért felelős munkatársa

  Compliance Officert érintő bejelentés: olyan bejelentés, amelyben a Compliance officer munkatársa érintett.

  Etikai bejelentés: Etikai Kódexben foglaltak megsértéséről szóló bejelentés.

  Etikai vétség: az Etikai Kódexben meghatározott értékek megsértése, az Etikai Kódexben meghatározott értékekkel ellentétes, az Etikai Kódex szabályainak megszegését jelentő magatartás vagy mulasztás.

  Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végezni.

  Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.

  Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi. 

  Jogsértés: bármilyen jogszabályi kötelezettség vagy előírás, továbbá a prudens működésre vonatkozó jogszabályok előírásainak tényleges vagy potenciális megsértése.

  Jogsértésről szóló jelentés: a HelloPay Zrt. munkavállalójának, vezető tisztségviselőjének, illetve a Bejelentőnek a bejelentése jogsértésről. 

  Megbízott: az Etikai Kódexnek való megfelelés tekintetében a megbízott jelenti a képviselőt, közvetítőt, tanácsadót, ügynököt, alvállalkozót és beszállítót, illetve a Társasággal egyéb polgári jogi jogviszonyban lévő társaságot és természetes személyt.

  Munkavégzésre irányuló jogviszony: a munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szerződés, a gazdasági társaság vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági tevékenység ellátására irányuló jogviszony és az egyéni vállalkozás

  Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ.

  Ügyfélpanasz: A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. 

  Vezető tisztségviselő: a jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult. A HelloPay Zrt-nél minősül a vezérigazgató és helyettesei.

  Vezető állású személy: az ügyvezető és helyettesei, és a Társaság igazgatói, igazgatói hatáskörrel rendelkező vezetői.

  Vizsgáló: a Társaság Compliance Officere, illetve az általuk kijelölt pártatlan munkatárs, akinek feladata a Bejelentések rögzítése és/vagy kivizsgálása. Indokolt esetben a Társaság más területének munkatársa is kijelölhető Vizsgálóként. 

  • Részletes rendelkezések

  Az Utasítás alábbi rendelkezései szerint, a Bejelentésekről szóló törvény szerinti belső visszaélés bejelentési rendszernek megfelelően HelloPay Zrt.

  1. a jogsértés Társaságon belüli jelentésére független és önálló csatornát és eljárásokat dolgoz ki és működtet;
  2. jogsértésekről szóló jelentések átvételére és nyomon követésére vonatkozó eljárást alkalmaz.
  • Bejelentési csatornák

  A Bejelentések lehetnek szóbeli és írásbeli Bejelentések.

  A szóbeli Bejelentés történhet:

  1. személyesen, munkaidőben (előzetesen egyeztetett időpontban) a Compliance Officernél;

  A szóbeli Bejelentést a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíteni kell, vagy írásba kell foglalni – és annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonakozó lehetőség biztosítása mellett – a Bejelentő számára másodpéldányban át kell adni. 

  A szóbeli Bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet kell készíteni. 

  Az írásbeli Bejelentés érkezhet:

  1. levélben a Compliance Officernek címezve (HelloPay Zrt. 1037, Budapest, Montevideo u. 10.)
  2. e-mailben a bejelentes@hellopay.hu e-mail címre.

  Ha a Bejelentő nem az erre rendelt hivatalos csatornák valamelyikén szeretne Bejelentést tenni, úgy tájékoztatni kell a Bejelentés lehetséges módjairól.

  A nem az erre rendelt hivatalos bejelentési csatornákon keresztül érkező ügyfélbejelentést-amennyiben megítélése szerint részben vagy egészben az Utasítás szerinti Bejelentésnek minősül- a Panaszkezelés döntésre jogosult személye (ügyfélbejelentést kezelő munkatárs) továbbítja a Compliance Officernek az bejelentes@hellopay.hu e-mail címre.

  Arról, hogy a nem az erre rendelt hivatalos bejelentési csatornákon keresztül érkező részben vagy egészben az Utasítás szerinti Bejelentésnek minősül-e, a Vizsgáló dönthet.

  A Bejelentést, illetve az ügyfélbejelentésnek a jelen Utasítás szerinti Bejelentés részét a Vizsgáló rögzíti és az ügyfélbejelentésre (vagy annak érintett részére) a továbbiakban az Utasítás szerinti Bejelentésre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

  Egyidejűleg a döntésről tájékoztatást kap azon szervezeti egység, ahonnan a megkeresés érkezett.

  Az Ügyfélszolgálat a panaszkezelés a bejelentések 30 napos határidő betartása mellett megválaszolja az ügyfélbejelentés panaszkezelésre vonatkozó részét.

  A Bejelentés részbeni átminősítése esetén az Ügyfélszolgálat vagy azon szervezeti egység, ahonnan a megkeresés érkezett tájékoztatja a Bejelentőt, miszerint az ügyfélbejelentésnek Bejelentésnek minősülő részét etikai, jogsértésbejelentési eljárás keretében vizsgálja ki a HelloPay Zrt..

  Amennyiben az ügyfélbejelentés teljes egészében átminősítésre került, az Ügyfélszolgálat vagy azon szervezeti egység, ahonnan a megkeresés érkezett, csak arról ad tájékoztatást a Bejelentőnek, hogy a Bejelentést etikai, jogsértésbejelentési eljárás keretében vizsgálja ki a HelloPay Zrt..

  • A Bejelentő tájékoztatása

  Szóbeli Bejelentés alkalmával a Bejelentő figyelmét fel kell hívni 

  1. az etikai/jogsértés bejelentési rendszer működésével összefüggő adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóra ([4]. sz. függelék);
  2. arra, hogy nyilatkoznia kell arról, hogy a körülményekről, amelyekről tudomása van, valósak vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok;
  3. a rosszhiszemű Bejelentés következményeire;
  4. a Bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra; 
  5. arra, hogy személyazonosságát – ha annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik; 
  6. jogi személy Bejelentő a Bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét; és
  7. amennyiben valamely termékkel/szolgáltatással kapcsolatban kíván panaszt tenni, akkor a panasz benyújtásának lehetőségeire.

  Szóbeli Bejelentés esetén – amennyiben a Bejelentő megadja írásbeli elérhetőségét – abban az esetben meg kell küldeni neki az írásbeli Bejelentés esetén küldendő tájékoztatót. 

  Ha a Bejelentés Compliance Officert érintő Bejelentés, akkor erről a tényről a Vizsgáló haladéktalanul értesíti az Operatív Igazgatót, és a Bejelentés rögzítése nélkül juttatja el a Bejelentés anyagát az Operatív Igazgatónk. Ebben az esetben a Bejelentés rögzítéséről az Operatív Igazgató, vagy az általa megbízott személy gondoskodik.

  A(z) (anonim) Bejelentőt – amennyiben lehet – tájékoztatni kell arról, hogy ha az általa megadott információ nem elegendő/megfelelő a Bejelentése kivizsgálásához, illetve a vizsgálat megindításához vagy eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges információ egyébként bármely okból nem beszerezhető, úgy a vizsgálat eredmény nélkül kerülhet lezárásra. A Bejelentés rögzítésekor a Bejelentés Vizsgálója kéri a Bejelentőtől, hogy az anonimitás fenntartása mellett adjon meg elérhetőséget, a további információkérés és a vizsgálat lezárására vonatkozó tájékoztatás érdekében.

  Írásbeli Bejelentés esetén annak kézhezvételétől számított 7 napon belül a (45) bekezdésben foglaltakról szóló tájékoztatást – amennyiben cím (postai vagy e-mail) rendelkezésre áll – írásban kapja meg a Bejelentő. A tájékoztatás megküldése egyben a Bejelentés megtételének visszaigazolását jelenti.

  • A Bejelentés vizsgálatának mellőzése

  A Bejelentésnek tartalmaznia kell a vélelmezett etikai vétség vagy jogsértés leírását, az üggyel összefüggő bizonyítékokat; amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

  A Bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

  1. a Bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi Bejelentéssel azonos tartalmú Bejelentés;
  2.  a Bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a Bejelentő;
  3. a Bejelentést azonosíthatatlan (elérhetőséggel nem rendelkezik) Bejelentő tette meg, és a Bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy annak vizsgálatától nem várható eredmény; 
  4.  a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a Bejelentéssel érintett természetes személy, jogi személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban; 
  5. a Bejelentés a hiánypótlás beérkezését követően is olyan mértékben hiányos, hogy annak vizsgálatától nem várható eredmény;
  6. a Bejelentő a Bejelentést visszavonta. 

  A Bejelentés mellőzéséről a Compliance Officer dönt, a döntésről- indokának megjelölésével a Bejelentőt haladéktalanul tájékoztatja. Visszavonás ellenére is lefolytatható a vizsgálat, ha azt a Társaság érdeke vagy nyomós magánérdek fennállása indokolja.

  • Nem etikai tárgyú Bejelentés áttétele intézkedésre

  Amennyiben a Bejelentő jogszabályban biztosított védelmét, valamint a Bejelentés tisztességes és elfogulatlan kivizsgálását nem veszélyezteti, és a Bejelentés 

  1. munkaviszonyból eredő kötelezettség megszegését megvalósítja, a Compliance Officer a Bejelentést részben vagy egészben az Operatív Igazgató részére átadja kivizsgálás céljából;  
  2. egyéb konkrét szerződéses jogviszonyhoz köthető szerződésszegő magatartást is megvalósít vagy ügyfélpanasznak minősül, a Compliance Officer a szükséges információkat a rendelkezéseiben megsértett szerződést kezelő szervezeti egységnek vagy az Ügyfélszolgálat átadja további intézkedés/kivizsgálás céljából; 
  3. valamely speciális, jogszabályban vagy belső szabályzatban rögzített kötelezettségszegést (pl. versenyjog, egészség-biztonság-környezetvédelem; vagyonbiztonság; nem etikai jellegű ügyfélpanasz; stb.) is megvalósít, a Compliance Officer a szükséges információkat az adott terület felügyeletéért felelős szakmai szervezetnek továbbítja kivizsgálásra; 
  4. bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja merül fel, a Compliance Officer a szükséges információkat átadja az Operatív Igazgató részére a vizsgálat lefolytatása, további intézkedések megtétele és hatósági eljárások megindítása céljából.

  A vizsgálatot lefolytató személy/szervezeti egység köteles 15 napon belül eljárása eredményéről tájékoztatni a Compliance Officert. Ez a határidő a vizsgálatot lefolytató szervezet kérésére egyszeri alkalommal további 15 nappal meghosszabbítható. A Compliance Officer ez alapján határozhat további etikai vizsgálat indításáról, érdemi döntéstéshozatalról, illetve az eljárás lezárásáról.

  A Compliance Officer tájékoztatja a Bejelentés egyéb – nem etikai eljárásban történő – előzetes vizsgálatáról a Bejelentőt és figyelemmel kíséri a további eljárás alakulását. Abban az esetben, ha a Bejelentés nem etikai eljárás keretében kerül kivizsgálásra, a vizsgálat lefolytatására felkéri a másik szervezeti egységet. Ha a vizsgálatot teljes mértékben egy másik szervezeti egység folytatja le, erről a tényről haladéktalanul tájékoztatni kell a Bejelentőt. A vizsgálat lefolytatására felkért szervezeti egység a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a Compliance Officert. A Compliance Officer tájékoztatja a Bejelentőt a meghozott döntésről.  

  A Compliance Officer évente kétszer tájékoztatja a Vezérigazgatót minden Bejelentésről, azokról is, amelyek intézkedésre továbbításra kerültek más szervezeti egységhez vagy amelyek alapján nem indult eljárás.

  • Az eljárás megindítása

  A Compliance Officer a Bejelentés előzetes vizsgálata alapján dönt: 

  1. a Bejelentés (vagy annak egy része) kivizsgálása céljából más szervezeti egységnek való átadásáról, 
  2. a vizsgálat megindításáról és a vizsgálatot lefolytató Vizsgálók kijelöléséről,
  3. amennyiben tárgya alapján a Bejelentés kivizsgálása más szervezeti egység illetékességébe tartozik, akkor a Bejelentést átteszi az illetékes szervhez.

  A Compliance Officer vagy a vizsgálatra kijelölt személy bizonyítási eljárást folytat le a Bejelentés elbírálását megalapozó adatok és bizonyítékok beszerzése érdekében.

   Az eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas, kivéve a jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A kijelölt Vizsgáló szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli.

  • Az eljárás bizalmasságának biztosítása

  A Bejelentés és a vizsgálatot lezáró döntés megismerésére a következő személyek jogosultak:

  1. az etikai ügyben kijelölt Vizsgáló;
  2. a Bejelentést tevő (Bejelentő);
  3. a jogsértés vagy etikai vétség elkövetésének gyanújával érintett személy (Bejelentéssel érintett személy);
  4.  az etikai ügy kivizsgálásában részt vevő, ahhoz információkkal, szakmai támogatással hozzájáruló munkatársak (beleértve a Bejelentéssel érintett személy felett munkáltatói jogkört gyakorló vezetőt, valamint HR partnerét, a közreműködésükhöz feltétlenül szükséges mértékben. 

  A nem névtelen Bejelentő személyét a Bejelentést kivizsgálókon kívül más nem ismerheti meg.

  A Bejelentő és a Bejelentéssel érintett személy a vizsgálat során lefolytatott bizonyításban felhasznált dokumentumokat (ideértve a Bejelentést is) és információkat a Társaság jogos üzleti és banktitok védelmi intézkedéseinek figyelembevételével a Compliance Officer által biztosítva közvetetten ismerhetik meg.

  A Bejelentés bizalmas kezelésének kötelezettsége nem érinti a Bejelentéssel érintett személy azon jogát, hogy szükséges mértékben a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjével, a jogi képviselőjével a közreműködésükhöz szükséges mértékben egyeztessen, illetve az általa megjelölt tanút tájékoztassa a vizsgálat tényéről. A Bejelentés vizsgálatában tanúként meghallgatottak és adatszolgáltatóként bevontak kötelesek a meghallgatás során elhangzottakat, és minden tudomásukra jutó tényt bizalmasan kezelni és nem oszthatják meg azokat a foglalkoztató egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. Ennek megszegése a Társaság Etikai Kódexében foglaltak megsértését jelenti. 

  • Kizárás etikai vizsgálatból:

  Nem folytathat vizsgálatot és nem vehet részt a döntéshozatalban:

  1. a Bejelentő
  2.  a Bejelentéssel érintett személy
  3.  az a személy, akinek meghallgatása az eljárás során szükséges
  4.  akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el. 
  • Az elsőfokú eljárás lefolytatása
  • A vizsgálat megindítása

  A vizsgálat megindításáról, illetékes szervezeti egységhez való áttételéről vagy a Bejelentés mellőzéséről a Compliance Officer dönt.

  A Bejelentés vizsgálatának lefolytatásáért felelős Vizsgálókat szükség esetén a Compliance Officer jelöli ki, valamint a Vizsgálók akadályoztatása esetén gondoskodik helyettesítő Vizsgáló kijelöléséről.

  • A Bejelentő tájékoztatása a Bejelentés előzetes vizsgálatának eredményéről

  A vizsgálat megindításáról, a Bejelentés mellőzéséről, vagy a vizsgálat más szakterülethez való áttételéről a Bejelentőt – a Compliance Officer a Bejelentés beérkezését követő hét napon belül írásban, a Bejelentő által megadott elérhetőségen értesíti. Kivételes esetben, ha a Bejelentő nem adott meg írásbeli elérhetőséget, a tájékoztatás telefonon vagy szóban is megtehető.

  • Hiánypótlás

  A Vizsgáló – amennyiben szükségesnek tartja – a Bejelentést az eljárást kezdeményezőnek a hiányosságok megjelölésével hiánypótlás céljából, rövid- legfeljebb 8 napos – határidő tűzésével visszaküldi. Amennyiben a Bejelentő nem válaszol a hiánypótlási felhívásra, akkor a Vizsgáló vizsgálat lefolytatása nélkül lezárja az eljárást.

  • A Bejelentéssel érintett személy tájékoztatása

  A Vizsgáló a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a Bejelentéssel érintett személyt

  1. a Bejelentésről (figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra, ld.: adatvédelem, bizalmas információk);
  2. a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól; valamint
  3. az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról ([04]. sz. függelék).

  A Bejelentéssel érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben a vizsgálat megkezdéséhez képest később is sor kerülhet, 

  1. ha az azonnali tájékoztatás valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné, illetőleg meghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását; vagy
  2. ha a vizsgálat megkezdését követően kerül megállapításra érintettsége;

  mely feltételek fennállását a Compliance Officer megvizsgálja, és arról döntést hoz. 

  Amennyiben a vizsgálat megkezdését követően olyan adat/információ jut a Vizsgáló tudomására, ami alapján feltételezhető, hogy egy harmadik személy is érintett lehet a Bejelentésben, úgy a vizsgálat a (80)-(82) bekezdésekben foglaltak szerint vele szemben is lefolytatható.

  A Bejelentéssel érintett személy tájékoztatása mellőzhető, amennyiben a Compliance Officer a Bejelentés vizsgálatának mellőzéséről dönt.

  • Határidő:

  A Bejelentésben foglaltak kivizsgálására a Bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) nap áll rendelkezésre, amely határidőtől csak különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. 

  A vizsgálat meghosszabbításáról, annak indokáról és a vizsgálat befejezésének várható időpontjáról a Bejelentőt a Compliance Officer írásban tájékoztatja a meghosszabbításról hozott döntéssel egyidejűleg. 

  A vizsgálat időtartama a három hónapot nem haladhatja meg. 

  • Vizsgálati eszközök

  Az eljárás során különösen az alábbi vizsgálati eszközök vehetők igénybe:

  1. a Bejelentéssel érintett személyek, egyéb érdekeltek személyes, telefonos vagy videókonferencia útján történő meghallgatása,
  2. az üggyel összefüggő, rendelkezésre álló dokumentumok és egyéb adatok, illetve információk bekérése az érintett szervezeti egységektől, külső partnerektől, a Bejelentőtől,
  3. az ügy szempontjából fontos helyszínek, kamerafelvételek, illetve tárgyak megtekintése,
  4. különösen indokolt esetben szakértő bevonása,
  5. az informatikai rendszerekben tárolt információk és adatok ellenőrzése.

   A meghallgatást minden esetben legalább két Vizsgáló folytatja le. 

  • Meghallgatás

  A meghallgatásról jegyzőkönyv vagy feljegyzés készül, melyet a meghallgatott megtekinthet, véleményezheti, kérheti annak javítását és írásban hagyja jóvá.

  A telefonon vagy videokonferencia útján lebonyolított interjúra a személyes meghallgatás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

  A meghallgatáson a Bejelentéssel érintett személyt, illetve az egyéb érdekelt meghallgatottat (tanú, szakértő) a Vizsgáló tájékoztatja a személyes adatainak (neve, pozíciója, az üggyel kapcsolatban elmondottak alapján rá vonatkozó következtetés) kezeléséről, illetve személyes adatai védelméhez kapcsolódó jogairól, az eljárás menetéről.

  A Bejelentéssel érintett személy meghallgatásán kérésére jelen lehet az érintett jogi képviselője.

  • Adatkérés és egyéb megkeresések

  A Bejelentést a Vizsgáló vagy a Vizsgáló felkérésére más, az adott ügyben hatáskörrel rendelkező szakterületet, közvetlen vezető munkáltatói jogkört gyakorló vezető/testület vizsgálja ki, illetve a Vizsgáló a vizsgálata során bármely más, kompetens szakterület, munkáltatói jogkört gyakorló vezető/testület véleményét, állásfoglalását kérheti. 

  Az eljárásban dokumentumok vagy információ szolgáltatása érdekében megkeresett szerv vagy személy a megkereséstől számított 5 napon belül köteles megküldeni a kért dokumentumokat és információt a Vizsgáló részére. A megkeresett szerv vagy személy indokolt esetben kérheti a határidő egyszeri, további 5 nappal történő meghosszabbítását. 

  • A vizsgálat kiterjesztése

  Amennyiben a vizsgálat megkezdését követően olyan adat/információ jut a Vizsgáló tudomására, ami alapján feltételezhető, hogy egy harmadik személy is érintett lehet a Bejelentéssel érintett magatartásban, úgy a vizsgálat a Bejelentéssel érintett további személlyel szemben is lefolytatható.

  • Vizsgálati jelentés

  A vizsgálati jelentésben a Vizsgáló ismerteti a felhasznált vizsgálati eszközöket, a megállapított tényállást, részletes indoklást, a vizsgálat lezárására vonatkozó javaslatot és a javasolt intézkedési ajánlásokat. 

  A vizsgálati akta tartalmazza a felhasznált dokumentumokat, az üggyel kapcsolatos releváns levelezéseket és minden egyéb megszerzett bizonyítékot.

  Amennyiben a vizsgálat során nem gyűjthető be elegendő és/vagy megfelelő információ a Bejelentésben foglaltak érdemi vizsgálatához, a vizsgálat lefolytatásához, úgy a Vizsgáló a vizsgálati jelentésben javasolja a vizsgálat megszüntetését.

  • Az elsőfokú vizsgálat lezárása:

  A vizsgálati jelentés alapján a Compliance Officer dönt az elsőfokú eljárás lezárásáról:

  1. megállapítja, hogy a vizsgált magatartás valószínűsíthetően jogsértés és/vagy az Etikai kódexének rendelkezését sérti;
  2. megállapítja, hogy a vizsgált magatartás nem ellentétes jogszabályi előírással és/vagy az Etikai kódexének rendelkezéseivel;
  3. a bizonyítottság hiányában nem állapítható meg jogszabály és/vagy az OTP Csoport Etikai Kódexének megsértése.

  A vizsgálati jelentés alapján a Compliance Officer intézkedési javaslatot fogalmazhat meg a munkáltatói jogkör gyakorlója, az üzleti terület vezetője vagy a támogató szervezeti egységek számára a megfelelő munkáltatói intézkedés meghozatalára jogsértés/etikai normasértés orvoslására, a megfelelő munkáltatói intézkedések meghozatalára, illetve olyan intézkedések meghozására, amelyek alkalmasak a jogsértések vagy az Etikai Kódex megsértésének elkerülésére, megelőzésére és a kockázatok csökkentésére. 

  Munkajogi jogkövetkezményekkel járó javaslat esetén a Compliance Officer előzetesen egyeztethet a munkajogi területtel, a munkáltatói jogkört gyakorló vezetővel és a terület felettes vezetőjével. 

  Amennyiben jogszabály előírja, az abban foglalt feltételek fennállása esetén a Compliance Officer kezdeményezi az illetékes hatóság eljárását. Amennyiben büntető feljelentés megtétele látszik indokoltnak, azt a Vezérigazgatóval és az Operatív Igazgatóval, mint a büntető ügyekben hatósági kapcsolattartást irányító szervezettel egyeztetve kell megtenni. 


  III.8.10. A Bejelentő és a Bejelentéssel érintett személy tájékoztatása az eljárás lezárásáról

  A Compliance Officer a Bejelentés kivizsgálásáról és a vizsgálat lezárásának eredményéről, indokolásáról, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt és a Bejelentéssel érintett személyt írásban tájékoztatja. 

  • Másodfokú eljárás

  Ha a Bejelentés kapcsán lefolytatott vizsgálat (elsőfokú eljárás) eredményével az érintett (a Bejelentő vagy a Bejelentéssel érintett) nem ért egyet, úgy a tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül a Vezérigazgatóhoz fordulhat írásban a bejelentési csatornákon keresztül. A Vezérigazgató jelöli ki a másodfokú vizsgálat vizsgálóját, törekedve a vizsgálat függeltelségének és objektivitásának biztosítására. Amennyiben a szervezeten belül nincs alkalmas személy vagy szervezet, bejelentővédelmi ügyvédet alkalmaz. 

  A másodfokú vizsgálat lefolytatására kijelölt személy/szervezet áttekinti az elsőfokú vizsgálat bizonyítékait és a vizsgálati jelentést. A felülvizsgálat során az eljáráshoz kapcsolódóan a másodfokú vizsgálat vizsgálója

  1. írásbeli vagy szóbeli tájékoztatást kérhet a Társaság bármely vezetőjétől;
  2. kérdéssel fordulhat a Társaság bármely alkalmazottjához, írásbeli vagy szóbeli tájékoztatást kérhet a Társaság bármely vezetőjétől.

  A másodfokú vizsgálat vizsgálója a felülvizsgálat eredménye alapján:

  1. megállapítja, hogy a vizsgált magatartás valószínűsíthetően jogsértés és/vagy az OTP CsoportEtikai Kódexének rendelkezését sérti;
  2. megállapítja, hogy a vizsgált magatartás nem ellentétes jogszabályi előírással és/vagy az OTP CsoportEtikai Kódexének rendelkezéseivel;
  3. a bizonyítottság hiányában nem állapítható meg jogszabály és/vagy az OTP CsoportEtikai Kódexének megsértése.

  A másodfokú eljárás során az elsőfokú eljárás szabályai, határidejei irányadóak. 

  • A Bejelentések nyilvántartása 

  A Bejelentésekről az alábbi tartalommal a Compliance Officer vezet nyilvántartást:

  1. Bejelentés dátuma
  2. Bejelentés nyilvántartási száma
  3. Bejelentés rövid leírása (személyes adatok feltüntetése nélkül)
  4. Bejelentő megnevezése (személyes adatok feltüntetése nélkül, pl.: munkavállaló, beszállító/üzleti partner, ügyfél, egyéb, ismeretlen/anonim)
  5. Bejelentés áttétele
  6. Bejelentés státusza (lezárt /folyamatban lévő)
  7. döntés
  8. intézkedés, következmény.
  • Compliance Officert érintő Bejelentések vizsgálata

  Ha Compliance Officert érintő Bejelentés érkezik a Társasághoz (az Igazgatóság tevékenységére vagy bármely tagját/munkavállalóját érintően), a Compliance Officer jelen eljárásrendben meghatározott feladatait az Operatív Igazgató és/vagy az általa kijelölt személyek látják el. 

  Az Operatív Igazgató által a vizsgálat lefolytatására kijelölt személy a vizsgálat lefolytatását követően haladéktalanul megküldi vizsgálati jelentését az Vezérigazgatónak.

  • A Társaságot érintő Bejelentések vizsgálata 

  Ha a Bejelentés a Társaságot, annak valamilyen piaci magatartását érinti, akkor a vizsgálatot az OTP Bank Compliance Igazgatósága folytatja le és hoz döntést.

  • Csoportszintű Bejelentések vizsgálata

  Az OTP Bank Nyrt. bejelentési csatornájára érkezett, az OTP Csoport külföldi vagy belföldi leánybankjának, leányvállalatának tevékenységére, vagy az OTP Csoporthoz tartozó vállalkozás munkavállalójának magatartására vonatkozó Bejelentés vizsgálatára a Compliance Igazgatóság vezetője jelöli ki a Vizsgálót. 

  • A vizsgálat lefolytatására az általános szabályok vonatkoznak azzal, hogy az eljárás lezárására vonatkozó döntést és szükség esetén intézkedési javaslatról szóló döntést a Compliance Igazgatóság vezetője hozza meg. 
  • Értesítések

  A Compliance Officer soron kívül értesíti Vezérigazgatót és az Operatív Igazgatót

  1. a Társaság vezető tisztségviselőivel, illetve vezető állású személyeivel;
  2. a Compliance Officer tevékenységével

  kapcsolatban érkezett Bejelentésről.

  • Eljárás Etikai Kérdés esetén

  Amennyiben az etikai bejelentő vonalra az Etikai Kódex vagy más compliance szabály értelmezésére vonatkozó kérdés érkezik, azt a Compliance Officer rögzíti és 15 napon belül megválaszolja. A Compliance Officer a kérdést megvizsgálja, szükség esetén, szakértőkkel konzultál, vagy indokolt esetben a kérdés megválaszolásába bevonja az Operatív Igazgatót.

  • ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  Jelen szabályozó dokumentum a közzététel napján lép hatályba

  Jelen szabályozó dokumentumot legkésőbb a hatálybalépést követő egy éven belül felül kell vizsgálni.

  Az Utasítás függelékének módosítására a Felelős jogosult.

  • FÜGGELÉKEK
  1. sz. Függelék: Tájékoztatás szóbeli Bejelentés esetén
  2. sz. Függelék: Tájékoztatás írásbeli Bejelentés esetén
  3. sz. Függelék: Bejelentéssel érintett tájékoztatása
  4. sz. Függelék: Adatkezelési tájékoztató 
  5. sz. Függelék: A Bejelentők védelméről szóló tájékoztatás


A Bejelentők védelmével és a Jogi segítségnyújtásról szóló törvény szerinti támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatás – jogsértés bejelentés esetén


 • A Bejelentők védelme

 

A 2023. évi XXV. törvény – a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról (Bejelentésekről szóló törvény) tiltja a Bejelentés miatti megtorlást a Bejelentő személyével szemben.

 

A Bejelentő védelmet élvez a Bejelentés megtétele miatti diszkriminációval, tisztességtelen bánásmóddal szemben. A Bejelentő a Bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a Bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a Bejelentés szükséges volt a Bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

 

A törvény 41-44. §-ai tartalmazzák a Bejelentő védelmét biztosító garanciákat az alábbiak szerint.

 

A Bejelentésekről szóló törvény alapján minden, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés,

 1. / amelyre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
 2. / amelyet a foglalkoztatási jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

 

Hátrányos intézkedésnek minősül a Bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen:

 1. / a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű
 2. / intézkedések,
 3. / a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,
 4. / a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a
 5. / bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,
 6. / a képzés megtagadása,
 7. / a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
 8. / a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányosjogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása,
 9. / a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
 10. / a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
 11. / a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
 12. / egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
 13. / a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
 14. / az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a

foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet, o./ az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,

p./ az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és

q./ az engedély visszavonása.

 

Minden, a Bejelentő tulajdonában álló jogalany vagy a Bejelentővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany sérelmére hozott (ez előzőekben felsorolt) hátrányos intézkedés, amelyre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

 

Az ezen alcím szerinti védelem nem illeti meg a Bejelentőt, ha

 1. / Bejelentésével a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
 2. / a Bejelentés megtétele során törvényben meghatározott, az orvosi titokra, az ügyvédi titokra vonatkozó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
 3. / a Bejelentés megtétele során az egyházi személy és a vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként a hivatásánál fogva rá irányadó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
 4. / a Bejelentés megtétele során a bírói ítélkezéssel kapcsolatban a törvény által védett titok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
 5. / Bejelentésével a büntetőeljárási szabályok szerinti adatkezelési szabályokat megszegi, vagy
 6. / a rendvédelmi szervek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományának a tagjaként a Bejelentésével az e szervek tevékenységére vonatkozó, jogszabályban meghatározott szabályokat megszegi.

 

A Bejelentés jogszerű megtétele esetén a Bejelentő nem tekinthető a Bejelentésekről szóló törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen Bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a Bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a Bejelentés szükséges volt a Bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

 

A Bejelentés jogszerű megtétele esetén a Bejelentőt nem terheli felelősség a Bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a Bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.

 

A Bejelentő a Bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a Bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a Bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

 

A Bejelentő az előző három bekezdésben foglaltakra valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során – a Bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett- hivatkozhat.

A Bejelentés megtétele jogszerű, ha

 1. a Bejelentő a Bejelentését az e fejezet szerinti visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, az e törvényben meghatározott szabályok szerint tette meg,
 2. a Bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és
 3. a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a Bejelentés időpontjában valós volt.

Jogszerűen megtett Bejelentésnek kell tekinteni, ha a Bejelentő a Bejelentését nyilvánosságra hozza, és az előző bekezdés b) és c) pontja szerinti feltételek teljesülése mellett a következő feltételek valamelyike teljesül:

 1. a Bejelentő

 1. aa) először a belső visszaélés-bejelentési rendszert, ezt követően

az egyes állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert igénybe vette, vagy

 1. ab) közvetlenül az egyes állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés- bejelentési rendszert igénybe vette,

és a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője, illetve az eljárásra jogosult szerv az e törvényben meghatározott intézkedéseket határidőben nem tette meg,

 1. a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülmény nyilvánvaló módon veszélyezteti a közérdeket – így különösen, ha visszafordíthatatlan kár bekövetkezésének kockázata áll fenn – vagy

 2. a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a egyes állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer igénybevétele esetén a bejelentéssel érintett körülmény sajátos jellegzetességei miatt fennáll annak a nyilvánvaló lehetősége, hogy

 1. ca) a Bejelentővel szemben hátrányos intézkedést tesznek meg, vagy

 2. cb) a Bejelentésben foglaltak érdemi elintézésére nem kerül sor.

 

Az előző bekezdés nem alkalmazható a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 6. §-a szerinti információt átadó személyre.

Jogszerűen megtett Bejelentésnek kell tekinteni, ha a Bejelentő a Bejelentését a feladat-és hatáskörrel rendelkező európai uniós intézményeknél, szerveknél, hivataloknál vagy ügynökségeknél teszi meg, és a Bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, valamint a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a Bejelentés időpontjában valós volt.

 

A védelem kizárólag akkor illeti meg a Bejelentőt, ha

 1. a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ az 1. mellékletben, illetve a 2. mellékletben szereplő európai uniós jogi aktusok vagy azok végrehajtását, az azoknak való megfelelést biztositó jogszabályi rendelkezések hatálya alá tartozik, vagy
 2. a Bejelentő az a) pont szerinti körülmény fennállását alapos okkal feltételezi.

A védelem nem illeti meg a Bejelentőt, ha

 1. Bejelentésével a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
 2. a Bejelentés megtétele során törvényben meghatározott, az orvosi titokra, az ügyvédi titokra vonatkozó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
 3. a Bejelentés megtétele során az egyházi személy es a vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként a hivatásánál fogva rá irányadó titoktartasi kötelezettségének nem tesz eleget,
 4. a Bejelentés megtétele során a bírói ítélkezéssel kapcsolatban a törvény által védett titok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
 5. Bejelentésével a büntetőeljárási szabályok szerinti adatkezelési szabályokat megszegi, vagy
 6. a rendvédelmi szervek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve a Nemzeti Adó- es Vámhivatal állományának a tagjaként a Bejelentésével az e szervek tevékenységére vonatkozó, jogszabályban meghatározott szabályokat megszegi.

 

A Bejelentő védelmére vonatkozó szabályok irányadók arra a Bejelentőre, aki személyazonosságának felfedése nélkül – igy különösen neve, azonosításához szükséges személyes adatai megadása nélkül – tesz jogszerű Bejelentést es későbbi azonosítását követően vele szemben hátrányos intézkedést tesznek meg, illetve felelősségre vonás alkalmazására kerül sor.

A Bejelentőre vonatkozó védelemben részesül, aki

 1. a jogszerű Bejelentést tevő Bejelentő részére segítséget nyújt a Bejelentés megtétele során,
 2. a jogszerű Bejelentést tevő bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – igy különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja –, akit hátrányos intézkedés érhet.


 • A Jogi segítségnyújtásról szóló törvény szerinti tájékoztatás:

 

Az állam a Bejelentő részére a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott támogatásokat biztosítja az ott meghatározott feltételek szerint.

 

Peren kívüli támogatások

 

Az állam a jogi segítségnyújtás keretében jogi segítő e törvény szerinti igénybevételének jogát biztosítja peren kívül a támogatott személynek. A jogi segítő a fél számára jogi tanácsot ad vagy beadványt, egyéb iratot készít, valamint erre vonatkozó meghatalmazás alapján betekint ügyének irataiba (a továbbiakban együtt: jogi szolgáltatás), amelynek jogszabályban meghatározott mértékű munkadíját és költségeit (a továbbiakban együtt: jogi szolgáltatás díja) az állam a fél helyett a jogi segítő részére megfizeti vagy megelőlegezi.

 

Ha a fél a jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján arra szerez jogosultságot, hogy helyette a jogi szolgáltatás díját az állam viseli, a jogi szolgáltatás igénybevétele a fél számára nem jár költségekkel.

 

Ha a fél a jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján arra szerez jogosultságot, hogy helyette a jogi szolgáltatás díját az állam megelőlegezze, az előlegezett díjat a támogatás engedélyezéséről szóló határozatban megállapított határidőn belül kell az

állam részére visszatérítenie. A visszatérítésre legfeljebb egyéves határidő biztosítható, e határidőn belül pedig a részletekben történő teljesítés is engedélyezhető.

 

Támogatás a polgári és közigazgatási eljárásokban

 

Az állam a jogi segítségnyújtás keretében a törvényben meghatározott polgári peres és – a végrehajtási eljárás kivételével – nemperes eljárásokban, valamint a közigazgatási perekben, egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban és közigazgatási nemperes eljárásokban (a továbbiakban együtt: per) a felperes, az alperes, a beavatkozó (perbehívott), az érdekelt, a kérelmező és a kérelmezett fél részére a pártfogó ügyvédi képviseletet biztosítja és annak költségét a fél helyett megelőlegezi vagy viseli.

 

Támogatások a büntetőeljárásban

 

Az állam a büntetőeljárásban jogi segítségnyújtás keretében a következő támogatásokat nyújtja:

 1. a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt részére a pártfogó ügyvéd díjának és költségeinek (a továbbiakban: pártfogó ügyvédi díj) állam általi előlegezése és jogszabályban meghatározott

esetben viselése,

 1. a terhelt részére a kirendelt védő díjának és költségeinek állam általi előlegezése és viselése.

Miben segíthetünk?

Kép1

Fesztiválok és
rendezvények

Kép1

Kereskedelem
(retail)

Kép1

Vendéglátó- és szórakozóhelyek

Kép1

Szolgáltatóipar